Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o OOU“). Bezpečnosť osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť. 

Naše údaje

Kto sme?

Osobné údaje spracúva
Obchodné meno: ASSALI s. r. o. 
Reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro., vl. č. 159467/B
Sídlo: Sklenárova 1363/18, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09 

IČO: 54 421 063
DIČ: 2121688855
IČ DPH: nie je platcom DPH

Email: info@assali.store
Tel.: +421 907 280 345

(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kategórie osobných údajov, účel, právny základ a obdobie

Aké osobné údaje spracúvame, na aký účel, na akom právnom základe a na aké obdobie?

Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na dosiahnutie stanoveného účelu.
Osobné údaje spracúvame na tento účel:

Účtovná agenda

Osobné údaje zákazníkov príp. iných osôb vedených v účtovníctve spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa na fakturačné účely, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email, podpis na účely vedenia účtovníctva a plnenia si povinností vyplývajúcich zo zákona o účtovníctve a iných relevantných právnych predpisov. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je plnenie zákonných povinností. Účtovné doklady uchovávame 10 rokov. 

E-shop

Osobné údaje zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email a iné údaje získané v súvislosti s vybavením objednávky spracúvame na nasledovné účely: 

 • predzmluvná komunikácia,
 • prijatie objednávky,
 • plnenie zmluvy a odoslanie tovaru,
 • evidencia zmlúv po stanovenú dobu.

Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvnej povinnosti.
Osobné údaje záujemcov z predzmluvnej komunikácie uchovávame 6 mesiacov. Osobné údaje spracúvané na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy uchovávame 5 rokov

Užívateľský účet

Osobné údaje registrovaných zákazníkov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email a iné údaje získané v súvislosti s používaním užívateľského účtu za účelom registrácie a vedenia užívateľského účtu pre zákazníka na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame po dobu registrácie na stránke. Registrovaný zákazník môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov zaslaním oznámenia na email prevádzkovateľa. 

Odstúpenie od zmluvy a reklamácie

Osobné údaje zákazníkov, osôb, ktoré odstúpili od zmluvy alebo reklamovali tovar a iných osôb, ktorých spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné v súvislosti s vybavením odstúpenia alebo reklamácie spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, email, tel. č., údaje o objednávke a reklamovanom tovare, predmet reklamácie, evidencie reklamácií. 

Právnym základom na spracúvanie týchto osobných údajov je plnenie zákonnej povinnosti podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov. Osobné údaje uchovávame 5 rokov.

Kontaktný formulár

Osobné údaje záujemcov spracúvame v rozsahu meno, priezvisko, tel. č., email, predmet správy za účelom vybavenia dopytu a predzmluvnej komunikácie. Právnym základom na ich spracúvanie je plnenie zmluvnej povinnosti. Osobné údaje záujemcov uchovávame 6 mesiacov. 

Zasielanie noviniek 

Osobné údaje existujúcich zákazníkov spracúvame v rozsahu titul, meno, priezvisko a email za účelom zasielania noviniek na právnom základe oprávneného záujmu, ktorým je informovanie o činnosti prevádzkovateľa a priamy marketing. Osobné údaje záujemcov, ktorý sa prihlásili na odber noviniek spracúvame na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Tieto osobné údaje spracúvame po dobu 5 rokov. Zákazník môže kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov alebo odvolať súhlas a odhlásiť sa z odberu noviniek kliknutím na link, ktorý je v pätičke každého mailu, príp. zaslaním oznámenia mailom. 

Správa sociálnych sietí

Osobné údaje fanúšikov našich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach spracúvame na účely správy sociálnych sietí. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je prezentácia prevádzkovateľa a jeho služieb prostredníctvom sociálnych sietí. Osobné údaje spracovávame po celý čas, kým ste fanúšikom našej stránky. 

Súťaž

Osobné údaje súťažiacich spracúvame v nevyhnutnom rozsahu za účelom zabezpečenia účasti na súťaži, jej vyhodnotenia a odovzdania cien. Osobné údaje súťažiacich spracúvame na právnom základe súhlasu dotknutej osoby počas doby trvania súťaže a následne ich zlikvidujeme. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia na náš email.

Cookies

Cookies spracúvame na zabezpečenie funkčnosti našej webovej stránky a jej jednoduchšieho používania a na reklamné účely. Právnym základom na spracúvanie cookies je váš súhlas, ktorý nám dáte zakliknutím príslušného tlačidla na lište. Cookies uchovávame 15 mesiacov. 

Osoby mladšie ako 16 rokov

Máte menej ako 16 rokov?

Ponuka tovarov a služieb na tejto webovej stránke nie je určená pre osoby mladšie ako 16 rokov. Pokiaľ spracúvame osobné údaje v súvislosti so službami informačnej bezpečnosti na základe vášho súhlasu, tento súhlas nám môžete poskytnúť, len ak ste dovŕšili 16 rokov. Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov nespracúvame. 

Príjemcovia

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje poskytujeme tretej osobe, len ak nám to vyplýva z osobitného zákona alebo je to nevyhnutné na plnenie zmluvy. Ide najmä o orgány verejnej správy a iné oprávnené subjekty.

Vaše osobné údaje ďalej poskytujeme sprostredkovateľom, ktorí nám dodávajú odborné a špecializované služby. S každým sprostredkovateľom sme uzatvorili zmluvu o spracúvaní osobných údajov a zaviazali ich mlčanlivosťou. Spracúvaním osobných údajov sme poverili:

 • účtovnícka firma,
 • poskytovateľa webhostingu,
 • poskytovateľ online systému na fakturáciu,
 • poskytovateľ online systému na vytvorenie a správu eshopu,
 • online systém na rozosielanie mailov. 

Tretie krajiny

Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to do USA v súvislosti s používaním služieb Google a Facebook. Uvedená krajina poskytuje primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

Sťažnosť

Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@assali.store. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne. 

Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

Spôsob spracúvania osobných údajov

Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. 

Vedieme záznamy o všetkých spracovateľských činnostiach a máme zavedené potrebné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä antivírusové programy, politiku silných hesiel a šifrovanie. Zverené osobné údaje pravidelne zálohujeme, aby sme ich mohli v prípade náhodného poškodenia alebo straty ihneď obnoviť. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou. K výberu sprostredkovateľov pristupujeme veľmi zodpovedne, pričom dbáme na to, aby vybraný sprostredkovateľ nám poskytol primerané záruky za bezpečnosť vašich osobných údajov. 

Práva dotknutých osôb

Aké máte ako dotknutá osoba práva?

GDPR Vám priznáva určité práva, ktorými môžete ovplyvniť, ako spracúvame vaše osobné údaje. Nie všetky práva však môžete uplatniť za každých okolností. Treba pritom vychádzať z právneho základu spracúvania osobných údajov. 

Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Ak sú nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu s ohľadom na technické možnosti. 

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O ich vymazanie nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • ich už nepotrebujeme na účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Ak vašej žiadosti vyhovieme, budeme vaše údaje iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať už nebudeme. K obmedzeniu spracovávania vašich údajov dôjde, ak:

 • nám oznámite, že sú nesprávne, a to až pokým neoveríme ich správnosť;
 • ich spracúvame nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • ich už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu svojich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi. 

Právo na prenosnosť údajov

V zákonom stanovených prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi. Týka sa to najmä spracúvania osobných údajov sú súhlasom alebo za účelom plnenia zmluvy, ak sú spracúvané automatizovanými prostriedkami a je to technicky možné.  

Právo namietať

V prípadoch, keď vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávneného záujmu, máte právo namietať proti ich spracovávaniu. Pokiaľ nepreukážeme, že existuje vážny oprávnený dôvod na ich spracúvanie, ktorý prevažuje nad vašimi záujmami alebo právami, spracúvanie osobných údajov sa na základe vašej námietky bez zbytočného odkladu ukončí. 

Vašu žiadosť, ktorou uplatňujete niektoré z uvedených práv, nám môžete poslať emailom alebo poštou na adresu uvedenú vyššie. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, akým podáte žiadosť. 

Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 15.6.2022. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.

Späť hore