Reklamačný poriadok

pri uplatnení si reklamácie u predávajúceho 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. 
 2. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok predávajúceho a kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom.
 3. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim spotrebiteľom u predávajúceho: 

  Obchodné meno: ASSALI s. r. o.
  Reg.: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro., vl. č. 159467/B
  Sídlo: Sklenárova 1363/18, Bratislava – mestská časť Ružinov 821 09

  IČO: 54 421 063
  DIČ: 2121688855
  IČ DPH: nie je platcom DPH

  Email: info@assali.store
  Tel.: +421 907 280 345

 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru kupujúci prejavuje súhlas s obchodnými podmienkami a týmto Reklamačným poriadkom. 
 5. Tovar zakúpený v predávajúceho možno reklamovať v 2 prípadoch:
  • Reklamácia v rámci záručnej doby
  • Reklamácia v množstve, druhu, ceny a pod.   

Článok II 

Zodpovednosť za vady 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
 2. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 620 a nasl. Obč. zák. 
 3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola  dojednaná nižšia cena. 
 4. Predávajúci nezodpovedá za vady,
  • na ktoré bol kupujúci upovedomený a upozornený, alebo o ktorých v čase uzatvorenia zmluvy musel vedieť,
  • ktoré vznikli používaním tovaru v rozpore so všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  • ak zákazník uplatňuje reklamáciu po záručnej lehote.

Článok III

Uplatnenie reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu spísaním oznámenia o uplatnení reklamácie alebo vyplnením reklamačného protokolu osobne v prevádzke alebo sídle predávajúceho alebo ich zaslaním do sídla. Spolu s reklamáciou kupujúci odovzdá alebo zašle aj doklad preukazujúci kúpu tovaru a samotný reklamovaný tovar. Dňom začatia reklamačného konania je deň, kedy kupujúci predloží reklamovaný tovar spolu s písomným oznámením o uplatnení reklamácie a dokladom preukazujúcim kúpu tovaru. 
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.

Článok IV

Nároky z uplatnenej reklamácie

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. 
 2. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.  

Článok V

Vybavenie reklamácie

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o prijatí (uplatnení) reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 2. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr;  vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dna uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 3. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Kupujúci má právo na úhradu nákladov (najmä poštovného), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za vady a boli vynaložené skutočne a účelne. 

Článok VI

Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok je vypracovaný advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.assali.store:, pričom je chránený v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
 2. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 15.06.2022.
Späť hore